Γενικές Πληροφορίες

Ο Δήμος μας προήλθε από τη συνένωση των δήμων Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου & Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ο Δήμος μας αποτελείται από τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες. Πιο αναλυτικά, ο Δήμος αποτελείται από τη:

• Δημοτική Κοινότητα Άνω Λιοσίων.

• Δημοτική Κοινότητα Ζεφυρίου.

• Δημοτική Κοινότητα Φυλής.